Till huvudinnehåll
En lärare står och undervisar en mellanstadieklass i ett klassrum

Stimulerande undervisning för elever i årskurs 4

Skolinspektionen inleder en ny granskning om stimulerande undervisning för elever i årskurs 4. Vi kommer att undersöka om undervisningen genomförs på ett sådant sätt att elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling bibehåller sitt intresse för skolarbetet och får möjlighet att nå längre. Granskningen omfattar 30 grundskolor runt om i landet.

Skolinspektionen granskade undervisningen för högpresterande elever i gymnasieskolan 2018. Erfarenheterna från denna granskning visar att det för flera elever är viktigt med en stimulerande undervisning. Skolinspektionen inleder därför en ny granskning med fokus på hur undervisningen utifrån kursplaner i årskurs 4 kan ge möjligheter till stimulans.

Det är av stor betydelse att elever tidigt i sin utbildningskarriär möter en stimulerande undervisning. Annars finns risk att deras nyfikenhet och intresse för skolarbete avtar med sämre kunskapsutveckling som följd. Insikt om detta behöver genomsyra undervisningen i de tidiga årskurserna.

Utifrån tillsyn och kvalitetsgranskning vet vi att undervisningen inte alltid genomförs på ett sätt som ger elever som har lätt att lära/bli klara fort möjlighet att komma vidare. Detta trots att det av Skollagen framgår att elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Skillnad mellan pojkar och flickor

Avsaknaden av tillräcklig stimulans slår troligen olika beroende på kön. Flickor lyckas generellt bättre i skolsystemet men utmanas kanske inte till att nå sin fulla potential medan lärares förväntningar ofta är lägre på pojkar vilket kan bidra till sämre prestationer. Svaren från Skolenkäten indikerar att det finns stora skillnader mellan olika skolor. På vissa skolor upplever så gott som alla elever att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer medan motsvarande andel på andra skolor är runt 50-60 procent.

Den svenska skolans förmåga att främja elevernas lärande har uppmärksammats i statliga utredningar. Skolkommissionen framhåller i sitt slutbetänkande vikten av att elever som behöver mer stimulans och utmaningar i skolarbetet får det. Skolverket arbetar också med frågan i regeringsuppdraget ”Elever som snabbare når kunskapskraven” och ska i mars 2020 redovisa förslag till hur skolornas arbete med dessa elever kan stärkas och stödjas för att förbättra elevernas reella möjligheter att utmanas och nå längre i sitt lärande. Detta sammantaget är några ingångsvärden för denna kvalitetsgranskning.

Det här granskar vi

Syftet är att granska att undervisningen i årskurs 4 genomförs på ett sådant sätt att elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling bibehåller sitt intresse för skolarbetet och får möjlighet att nå längre.

Så här görs granskningen

I granskningen fokuserar vi på ett antal aspekter av undervisningen där vi sett att skolorna ibland inte förmår tillgodose behoven hos elever som ligger långt fram i sin kunskapsutveckling. Granskningen omfattar 30 skolenheter hos både kommunala och enskilda huvudmän. Utöver intervjuer med elever, lärare, representanter för elevhälsan samt rektorer kommer lektionsobservationer av undervisningen i teoretiska ämnen att ingå. Rapporten är planerad att publiceras i slutet av 2022.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2020