Till huvudinnehåll
Publicerad: 14 februari 2018

Sex- och samlevnads­undervisningen behöver stärkas

Skolinspektionen har under 2017 granskat sex- och samlevnadsundervisningen. Målet med undervisningen är att stärka elevernas självkänsla och handlingskompetens och att möjliggöra medvetna val som rör hälsa, relationer och sexualitet. Men många lärare uppger i granskningen att det är svårt att undervisa i ämnet.

Sex- och samlevnadsundervisningen behöver hålla en hög kvalitet, vilket är extra viktigt i och med de samhällsproblem som knyter an till olika sex- och samlevnadsfrågor. Bristande jämställdhet, sexuella trakasserier, sexuellt riskbeteende, hedersproblematik, och den högre psykiska ohälsan hos unga HBTQ-personer, är några exempel.

– Undervisningen är nu mer ämnesintegrerad än tidigare vilket är ett positivt resultat. Det saknas dock mål för arbetet med sex och samlevnad i stort. Undervisningen är inte alltid regelbunden och eleverna görs inte delaktiga, säger Stefanie Luthman, projektledare. En central del för att höja kvalitet är också att säkra att lärare har verktyg och kompetens. Många kan känna osäkerhet inför samtal om svåra och känsliga frågor.

Det är viktigt att elevers existentiella frågor och funderingar kring sexualitet, identitet och relationer är utgångspunkten för lärarnas planering. Det är också viktigt att elevernas frågor och funderingar ingår i utvecklingen av undervisningen. Men granskningen visar att lärarna sällan utvärderar undervisningen och att det då sker utan elevernas medverkan. Det innebär att elever på många skolor inte får tillräckligt inflytande i sex- och samlevnadsundervisningen. Undervisningen riskerar då att inte utgå från elevernas behov.

Många lärare uttrycker dessutom att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad. Det finns ett stort behov av kompetensutveckling, alltifrån själva kunskapsområdet, normer och HBTQ till hedersrelaterade frågor. Många upplever också att de inte hänger med i samhällstrender eller vet hur de ska hantera laddade diskussioner som knyter an till frågor om sexualitet, identitet och relationer. Detta eftersom sex och samlevnad berör frågor som kan upplevas som känsliga och privata och att det kan kännas lätt att trampa fel.

På de flesta skolor har rektorer inte följt upp om och hur lärarna undervisar om sex och samlevnad och skolorna genomför sällan utvärdering. Detta medför att skolorna inte utvecklar sex- och samlevnadsundervisningen för att möta elevernas behov. Dessutom finns i många skolor inte en tydlig koppling mellan sex och samlevnad och skolans övergripande värdegrundsarbete.

En god sex- och samlevnadsundervisning som är kopplad till skolans värdegrundsarbete kan göra såväl individ som samhälle bättre rustade för beslut som främjar individers integritet, jämställdhet och mänskliga rättigheter. Skolinspektionen pekar ut flera utvecklingsområden i rapporten där kvalitet behöver stärkas.

Här kan du läsa rapporten

Sex och samlevnadsundervisning

För mer information kontakta

Stefanie Luthman, projektledare för granskningen: 08-58 60 81 52
Presstjänsten: 08-58 60 80 60 (för intervju med Helén Ängmo, generaldirektör, kontakta presstjänsten)

I kvalitetsgranskningen av sex- och samlevnadsundervisningen har grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ingått. Vi har gjort en kartläggning i form av en enkätstudie av 450 slumpmässigt utvalda skolor och kombinerat detta med en närmare granskning av 28 skolor inom aktuella skolformer.